Υγεία σε Όλες τις Πολιτικές – Health in All Policies

Home / Υγεία σε Όλες τις Πολιτικές – Health in All Policies

Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην ΕΕ το 2006 κατά τη διάρκεια της Φινλανδικής προεδρίας σε μια προσπάθεια ανάδειξης της «οικουμενικότητας» της υγείας. Η κατάσταση υγείας ενός ατόμου ή πληθυσμού δεν επηρεάζεται μόνο από την ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, κάτι που σαφώς διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά και από μία σειρά εξίσου σημαντικών κοινωνικοοικονομικών/υλικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Μεγάλη επιρροή υπάρχει επίσης από παράγοντες συμπεριφοράς ή τρόπου ζωής του ατόμου.

 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ανισότητες στην κατάσταση υγείας αλλά και της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, οφείλονται στην ανεπάρκεια συγκεκριμένων πολιτικών και στοχευμένων μέτρων που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου, μιας ομάδας του πληθυσμού ή ενός κράτους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το επίπεδο μόρφωσης, η απασχόληση, το δομημένο περιβάλλον, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις.